Behaviors กับวรรณยุกต์ไทย

Behaviors (บีเฮเวียร์ส) เป็นเอฟเฟ็กต์ ที่นำไปใส่กับวีดีโอ ภาพ อักษร สัญลักษณ์ต่าง ๆ ช่วยให้เกิดการเคลื่อนไหวในรูปแบบต่าง  ๆ ทั้งเริ่มต้น (In) ขณะกำลังแสดงผลอยู่ (During) และช่วงที่กำลังจะไม่แสดงผล (Out) ที่เราสามารถปรับแต่งการเคลื่อนไหวได้หลายรูปแบบ ช่วยให้วีดีโอดูน่าสนใจมากขึ้นนะครับ และก็เอฟเฟ็กต์นี้ เริ่มมีตั้งแต่ Camtasia 9 เป็นต้นมา

ภาพที่ 1 : Behaviors ใน Camtasia

ในช่วงเริ่มต้นของ Camtasia 9 เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับข้อความภาษาไทยได้ ไม่มีปัญหา จนถึงมาถึง Camtasia 9.0.5 และพอเริ่ม Camtasia 9.1.0 เป็นต้นมา เมื่อใช้กับภาษาไทย ก็มีปัญหาเรื่องสระล่าง บน และวรรณยุกต์ต่าง ๆ ที่เมื่อนำ Behaviors มาใส่แล้ว จะแสดงผลไม่ถูกต้อง ดังภาพที่ 2 สระล่าง บนและวรรณยุกต์จะหายไป

ภาพที่ 2 : Behaviors ใน Camtasia 9.1.5

การแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาสำหรับผู้ใช้ Camtasia 9 ทำได้ 2 วิธีด้วยกัน คือ

  1. ถอนการติดตั้งและไปติดตั้ง Camtasia 9.0.5 หรือ
  2. เปลี่ยน Type ของ Behaviors จาก Text ไปเป็น Objects แบบนี้จะแสดงข้อความทั้งชุด ไม่แยกแสดงผลทีละตัวอักษร

ในการดาวน์โหลด Camtasia 9.0.5 นั้น ให้ไปที่หน้า ดาวน์โหลดโปรแกรมรุ่นเก่า จากนั้นเลือก Camtasia ตาม OS ที่ใช้อยู่ แล้วเลือกรุ่นเป็นรุ่น 9.0.5 ก่อนติดตั้ง ให้ถอนการติดตั้ง Camtasia 9 รุ่นที่สูงกว่ารุ่น 9.0.5 ออกก่อน

ปัจจุบัน ปัญหา Behaviors กับวรรณยุกต์ไทย ได้รับการแก้ไขแล้ว ตั้งแต่ Camtasia 2018.0.7 เป็นต้นไป เมื่อนำ Behaviors มาใส่กับข้อความภาษาไทย การแสดงผลของสระล่าง บน และวรรรณยุกต์ แสดงผลถูกต้องแล้วครับ

ภาพที่ 3 : Behaviors ใน Camtasia 2020.0.13

สรุป

Behaviors เมื่อนำมาใส่กับข้อความภาษาไทย จะมีปัญหาเรื่องการแสดงผล แก้ปัญหาด้วยการกลับไปใช้ Camtasia 9.0.5 หรือ Camtasia 2018.0.7 ขึ้นไป หรือ เปลี่ยน Type จาก Text เป็น Object

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *